Avís legal

Denominació social: Taller C58 Reparación del Automóvil SL
Nom comercial: Taller C58
Domicili social: C/. Empordà 37 08192 Sant Quirze del Vallès, Barcelona
CIF: B66547928
Telèfon: 937213422
e-mail: tallerc58@tallerc58.cat
Inscrita al Registro Mercantil de Barcelona, Tom 44853, Foli 60, Secció 8, Fulla 469438, Inscripció 1
Nom de domini: www.tallerc58.cat

OBJECTE
El prestador, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el que pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús del lloc web.
Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a la observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com qualsevol altra disposició legal que pugui ser d’aplicació.
El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer al lloc web, sense que existeixi obligació de pre-avisar o posar en coneixement dels usuaris dites obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web del prestador.

RESPONSABILITAT
El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.
El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador que accedeix a la pàgina) per a portar a termini determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades al lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb la única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen al finalitzar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per a recollir informació de caràcter personal.
Des del lloc web del client és possible que es re-dirigeixi a continguts de tercers llocs web. Donat que prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers als seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pugui contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la re-direcció a l’esmentat lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.
El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en foros, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant i en compliment d’allò disposat a l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de manera activa en la retirada o en el seu cas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas de que l’usuari consideri que existeix al lloc web algun contingut que pogués esser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web.
Aquest lloc web ha estat revisat i provat per a que funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant, el prestador no descarta la possibilitat de que existeixin certes errades de programació, o que es produeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies similars que facin impossible l’accés a la pàgina web.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
El prestador es troba profundament compromès amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de mesures de seguretat disposades a l’art. 9 de la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) i al Reglamento de Desarrollo de la LOPD.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i demés elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del prestador o en el seu cas disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industria, així com inscrits als registres públics corresponents.
Independentment de la finalitat per a la que fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.
Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, essent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.
El prestador autoritza expressament a que tercers puguin dirigir directament als continguts concrets del lloc web, havent de, en tot cas, re-dirigir al lloc web principal del prestador.
El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de la propietat industrial i intel·lectual, no implicant la seva sola menció o aparició al lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna del prestador sobre els mateixos, com tampoc recolzament, patrocini o recomanació per part del mateix.
Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través de la següent adreça electrònica: tallerc58@tallerc58.cat

LLE APLICABLE I JURISDICCIÓ
Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la que es sotmeten expressament les parts, essent competent per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunal de Sabadell.